O nas

Biblioteki publiczne w gminie Lubartów służą jej mieszkańcom realizując określone funkcje społeczne wynikające z szeroko rozumianej edukacji, oświaty i kultury. Są ośrodkami informacji społecznej, instytucjami oferującymi miejsce spotkań i organizacj i życia kulturalnego społeczności lokalnych.
Upowszechnianiem czytelnictwa zajmuje się Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie i jej filie w Trzcińcu, Lisowie, Nowodworze, Rokitnie i Skrobowie oraz 9 punktów bibliotecznych.

Każda placówka biblioteczna, osadzona jest w realiach środowiska, w którym funkcjonuje. Ma stały kontakt z użytkownikami oraz posiada ofertę skierowaną do potencjalnych czytelników i użytkowników służącą do podnoszenia poziomu wiedzy i rozwoju kulturalnego swojego społeczeństwa.

Biblioteki dysponują księgozbiorem w ilości 38 194 woluminów w tym dużym wyborem lektur szkolnych oraz bogatym księgozbiorem podręcznym i popularno-naukowym. Średnio w każdej placówce znajduje się 9 tytułów czasopism. Pełnią one bardzo ważną rolę w udostępnianiu bibliotecznym, wykorzystywane są jako źródło bieżących informacji szczególnie dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej. Dzieciom i młodzieży dostarczają wiadomości na temat sportu, muzyki, filmu i literatury. Czasopisma wypożyczane są czytelnikom do domu. Ze zbiorów bibliotecznych w 2006 roku korzystało 1595 czytelników, co stanowi 15,6% mieszkańców. Czytelnicy ci wypożyczyli 35 334 książek i czasopism.

Działalność informacyjno-bibliograficzna prowadzona jest na bazie własnych warsztatów: publikacje o charakterze informacyjnym, katalogi, kartoteki, prasa i kroniki biblioteczno-środowiskowe. Użytkownicy bibliotek mogą na miejscu lub telefonicznie uzyskać poszukiwane informacje.
W bibliotekach gromadzone są zbiory regionalne, systematycznie uzupełniane stanowiące bardzo cenne źródło wiedzy o swojej „Małej Ojczyźnie". Przyczynia się to do zachowania tożsamości lokalnej i przekazywania tradycji pokoleniowej.
Biblioteki posiadają tak zwane "półki unijne" z wydawnictwami zwartymi, broszurami, ulotkami i artykułami prasowymi.

Bardzo ważnym osiągnięciem naszych bibliotek jest komputeryzacja. Biblioteki dysponują 17 komputerami w tym 16 komputerów z dostępem do Internetu. Od 2005 roku powstaje katalog elektroniczny. Wszystkie nowo zakupione książki są opracowywane w komputerowym programie bibliotecznym MAK 4.3.

Ważnym zadaniem bibliotek jest popularyzowanie zbiorów oraz rozbudzanie i kształtowanie nawyków czytelniczych. Biblioteki szczególną uwagę skupiają na pracy z dziećmi i młodzieżą, które od najmłodszych lat są przysposabiane do korzystania z bibliotek. Zajęcia te mają na celu zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z wydawnictw encyklopedycznych i katalogów. Animacja czytelnicza prowadzona jest poprzez organizowanie lekcji bibliotecznych i przyjmowanie wycieczek. Jest to forma bardzo powszechna prowadzona przez wszystkie placówki.